Οι Στόχοι μας

Η αειφόρος τοπική ανάπτυξη μέσα από την υποστήριξη και ανάδειξη της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας. Μια ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων, του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνίας.

Μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής συμμετοχής υπηρετείται το όραμα για την δυναμική ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης που εξασφαλίζει τόσο την προώθηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου, όσο και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Στη ΜΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, προτεραιότητα μας είναι η κοινωνική οικονομία, που δημιουργεί κέρδος, αλλά δεν προσδιορίζεται από το κέρδος.

Κεντρικό σημείο αναφοράς μας μια οικονομία που ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό, σέβεται και πλουτίζει τη φύση, προσανατολισμένη στους στόχους της επίτευξης μιας Κοινωνικής και Συλλογικής Ευημερίας.

Αναπτύσσουμε τις δημιουργικές μας ενέργειες και δράσεις με προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, τώρα και στο μέλλον.

Θεμέλιο της δραστηριοποίησής μας είναι οι ανθρώπινοι πόροι, το κοινωνικό κεφάλαιο και ο κοινωνικός χαρακτήρας της ανάπτυξης, η κοινωνική ζήτηση για συλλογικό όφελος και η κοινωνική προσφορά.

Η στρατηγική μας εκπορεύεται από τις βασικές αρχές της κοινωνικής καινοτομίας και πλαισιώνεται από τις πρακτικές της συμμετοχικής δράσης. Προβάλλει την κοινωνική ανταμοιβή και την οικονομική ανταπόδοση ως αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής οργάνωσης.

Για μια οικονομία της ποικιλομορφίας, όπου σε κάθε άνθρωπο αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο επιχειρείν και τον αυτό-προσδιορισμό με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια.

Βασικός κορμός αυτής της οικονομίας και ανυπέρβλητος συντελεστής ποιότητας στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, που υπηρετούμε με συνέπεια και σεβασμό

  • στον άνθρωπο,
  • την κοινωνία,
  • το περιβάλλον.