Εθελοντική Οργάνωση ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝOΤΟΜΙΑΣ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε ένα, πολιτικά ανεξάρτητο, κέντρο κοινωνικού προβληματισμού και
παρέμβασης που έχει την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής &  η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου.

Σκοπός μας είναι η ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας
και την άρση κάθε είδους διακρίσεων, η προώθηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής, η κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η αειφόρος
αστική και τοπική ανάπτυξη, η ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου,
η ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής και της «πράσινης» οικονομίας, η
παροχή και η υποστήριξη υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής μέριμνας.

Οι Στόχοι μας

  • την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
  • την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς /κοινωνικού χαρακτήρα
  • την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  • την παροχή και την υποστήριξη κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών
  • την ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας