ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους άνεργους στον Τομέα Υγείας, υλοποιώντας το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Έργο αφορά στη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» και υλοποιείται σε συνεργασία («Συμπράττων Φορέας») με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και είναι ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, με αντικείμενο την επιστημονική έρευνα και την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, κοινωνικής φροντίδας, διοίκησης – διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, οικονομικών και αγωγής της υγείας και κοινωνικής πολιτικής γενικότερα.

Σκοπός είναι, αφενός, να αμβλυνθούν τα εμπόδια στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, να δοθούν άμεσες λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι μετανάστες, όσο και οι εμπλεκόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό).

Σύμφωνα με την Ε.Ε., αλλά και τα δεδομένα πρόσφατης υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η Διαπολιτισμική Μεσολάβηση στις Υπηρεσίες Υγείας είναι απαραίτητη, καθώς επιτυγχάνεται:

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών σε αγαθά και υπηρεσίες.
 • Βελτίωση της γνώσης των μεταναστών σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Τα επιμέρους αποτελέσματα που ανακύπτουν μέσω των δράσεων του Έργου, συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες:

 • Αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και βελτίωση της πρόσβασης των  μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και γενικότερα στις κοινωνικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως φύλου ή εθνοτικής προέλευσης.
 • Ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας των εμπλεκομένων φορέων και ευαισθητοποίηση των στελεχών τους.
 • Διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω της διαμεσολάβησης – γεφύρωσης της πολιτιστικής διαφορετικότητας και του σεβασμού των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων.
 • Ανάδειξη και προώθηση των προτεραιοτήτων της Ε.Ε. για την πρακτική εφαρμογή των “Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Το Έργο απευθύνεται στις ακόλουθες ειδικότητες ανέργων:

 • Ιατρούς
 • Νοσηλευτές
 • Κοινωνιολόγους και  Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Ψυχολόγους
 • Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές
 • Διοικητικά Στελέχη