ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους άνεργους στον Τομέα Υγείας, υλοποιώντας το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οριστικοί Πίνακες Επιλογής ΚΟΧ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων

Οριστικός Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

Οριστικός Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας


Αποτελέσματα Προγράμματος ΚΟΧ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Οδηγίες προς ωφελούμενους

Υπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπόδειγμα 2 – Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής.

Υποβολή Αιτήσεων από 05/09/2012 έως 14/09/2012

Πρόσκληση Περιφέρειας Αττικής

Συμπληρωματικό Πρακτικό Ανάρτησης

Πρακτικό Ανάρτησης