Δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων για τους Ωφελούμενους ΤΕΒΑ της Π.Ε. Αρκαδίας

Συνεχίζονται οι Δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ – FEAD) για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, με πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης, μέσω της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της υφιστάμενης σύμβασης παροχής συνοδευτικών μέτρων.

Αντικείμενο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας» είναι, σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, η ενημέρωση και ενεργοποίηση των ωφελουμένων, η διάγνωση και ομαδοποίηση των αναγκών τους, η διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων, η οργάνωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, η τεκμηρίωση των ενεργειών υλοποίησης και η υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, της Κοινωνικής Σύμπραξης και των εταίρων της με έμφαση στους Δήμους για τη διασύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής.

Οι δράσεις που υλοποιούνται έχουν στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) στην Π.Ε. Αρκαδίας.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα περιλαμβάνουν δέσμη ενεργειών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Ως Συνοδευτικά Μέτρα στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με στόχο την εξατομικευμένη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που επηρεάζουν τους ωφελούμενους, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία και στην ένταξή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.