Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Δράσεις των Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας»

Το έργο  «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας», είχε ως στόχο την ενημέρωση και ενεργοποίηση των ωφελουμένων, τη διάγνωση και ομαδοποίηση των αναγκών τους, τη διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων, την υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας και των εταίρων της, με έμφαση στους Δήμους, για τη  διασύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής.

Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ» ως Φορέας υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων Συντονιστή – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, υλοποίησαν δράσεις που εστίαζαν:

  • Στη παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης των ωφελουμένων για τη διαμόρφωση & υλοποίηση του ατομικού τους πλάνο.
  • Στην υποστήριξη των ωφελουμένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης και την αποτελεσματική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
  • Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω κατάλληλων ομαδικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων.
  • Στην προώθηση της αγωγής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων: 2410.680.216
  • Ιστοσελίδα Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa.gov.gr/el/
  • Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ:  210 – 9996340 (αστική χρέωση), rg.is1716515939atsai1716515939dogn@1716515939ofni1716515939
  • Ιστοσελίδα Διάστασης Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ: https://www.ngodiastasi.gr/
  • Facebook: Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ