Οι Στόχοι μας

Η “ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ” (DIASTASI: INTERVENTIONS OF SOCIAL INNOVATION) έχει ως σκοπό:

 • την προώθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
 • την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς /κοινωνικού χαρακτήρα
 • την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • την παροχή και την υποστήριξη κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών
 • την ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας
 • την υλοποίηση δράσεων πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν 2648/98 και εξειδικεύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2 της υπ αριθμ. 34029/22-12-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1163/Β/10-4-2012).
 • την υλοποίηση πράξεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4314 άρθρο 45 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους εταίρους, στο πλαίσιο Κοινωνικών  Συμπράξεων, που συστήνονται  για συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. 
 • την ανάληψη πρωτοβουλιών για την άρση διακρίσεων (πολιτισμικών, φυλετικών , θρησκευτικών κ.λ.π)
 • την αειφόρο αστική και τοπική ανάπτυξη,
 • την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου
 • την ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής και της «πράσινης» οικονομίας.
 • την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού
 • το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • την επιμόρφωση μέσα από ειδικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις, διεθνείς συναντήσεις και εκδηλώσεις.
 • την εκπόνηση, μελετών και ερευνών σχετικών με τα πιο πάνω θέματα.
 • τη διαχείριση και συμμετοχή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Βασικός κορμός αυτής της οικονομίας και ανυπέρβλητος συντελεστής ποιότητας στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, που υπηρετούμε με συνέπεια και σεβασμό