Πρόσληψη Στελεχών Συμβουλευτικής

(Κοινωνικών Λειτουργών/ Ψυχολόγων)

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας, πιστοποιημένος φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Στελέχη Συμβουλευτικής (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) για την υλοποίηση των δράσεών της στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα για το έργο:

«Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Ι. Πίνακας θέσεων

ΚΩΔΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡ.ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
01Κοινωνικός λειτουργός /Ψυχολόγος/Αργολίδας(Ναύπλιο)1ΜερικήςΑπασχόλησης
02Κοινωνικός λειτουργός /Ψυχολόγος/Λακωνίας(Σπάρτη)1ΜερικήςΑπασχόλησης
03Κοινωνικός λειτουργός /Ψυχολόγος/Μεσσηνίας(Καλαμάτα)1Πλήρους Απασχόλησης
04Κοινωνικός λειτουργός /Ψυχολόγος/Μεσσηνίας(Καλαμάτα)1ΜερικήςΑπασχόλησης
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ   4

ΙΙ. Αντικείμενο

 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης δικαιούχων ΤΕΒΑ (ατομική συμβουλευτική ενηλίκων)
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης δικαιούχων ΤΕΒΑ (ομαδική συμβουλευτική ενηλίκων
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης δικαιούχων ΤΕΒΑ (ατομική συμβουλευτική παιδιών)
 • Προετοιμασία θεματικών εργαστηρίων & ημερίδων συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών δράσεων
 • Εκπόνηση εκθέσεων 

ΙΙ. Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) κοινωνικής εργασίας ή ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολόγου ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού ή του ψυχολόγου.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών σε ατομική ή ομαδική συμβουλευτική (παιδιά ή/και ενήλικες)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικές ικανότητες, δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, ικανότητες διαπραγματεύσεων και επίλυσης προβλημάτων.

ΙΙΙ. Πρόσθετα –επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 • Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
 • Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
 • Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά

Διάρκεια σύμβασης

Από τη σύναψη της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου (20/06/2020) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων οι Σύμβουλοι θα απαιτηθεί να μετακινηθούν για την κάλυψη αναγκών υλοποίησής τους στους Δήμους ευθύνης τους.

Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. 

Τροποποίηση των στοιχείων απασχόλησης που αφορούν ενδεικτικά και μη περιοριστικά την εβδομαδιαία απασχόληση, το ωράριο, την διάρκεια της σύμβασης, κλπ. δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως της πορείας του έργου, τηρούμενης της σχετικής εργατικής νομοθεσίας και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο rg.is1716516301atsai1716516301dogn@1716516301ofni1716516301 με θέμα: Στελέχη Συμβουλευτικής/ Πελοπόννησος, συμπληρώνοντας και τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις χωρίς συνοδευτική επιστολή θα απορρίπτονται.

Επίσης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα:

 • Τίτλοι σπουδών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εμπειρίας
 • Αποδεικτικά εμπειρίας (ενδεικτικά: βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις έργου, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ)
 • Έγγραφο απόδειξης της χρήσης Η/Υ
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τα απαιτούμενα τυπικά και τα πρόσθετα προσόντα.
 • Δήλωση συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβάνεται στο τέλος της πρόσκλησης).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη μεταξύ όσων πληρούν τα τυπικά προσόντα της θέσης εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 12/11/2019.

Επικοινωνία: τηλ. 213-0009396, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-15:00.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ» (εφεξής η ΔΙΑΣΤΑΣΗ) σας ενημερώνει ότι προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών της, την ορθή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί και τη σύννομη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΙΑΣΤΑΣΗ προβαίνει στη συλλογή των ακόλουθων δεδομένων που αναφέρονται στα έντυπα έναρξης και υλοποίησης των έργων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης ή και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιεί:

 • Δεδομένα ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ
 • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλέφωνο, email.
 • Δεδομένα ασφάλισης: ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών της και εξυπηρετούν την εκπλήρωση της σύμβασης που έχει συνάψει με τις αναθέτουσες αρχές των έργων που υλοποιεί, όπως δεδομένα παρουσιών ή και απουσιών, στοιχεία λήψης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και μεταπαρακολούθηση των ωφελουμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή άλλα έργα.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της εξυπηρέτησής σας, της διαχείρισης έκτακτων γεγονότων (δυνατότητα ενημέρωσης), της στατιστικής επεξεργασίας, της τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών, της έρευνας ικανοποίησης ωφελουμένων και της πραγματοποίησης ενεργειών πληροφόρησης για παρεχόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς και για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Τα προσωπικά δεδομένα στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για συμμόρφωση προς έννομη υποχρέωση ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διατίθενται καθ’οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης προς έννομη υποχρέωση .

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rg.is1716516301atsai1716516301dogn@1716516301opd1716516301


 Πρόσληψη Στελεχών Συμβουλευτικής

Δήλωση συγκατάθεσης