Συνεργασία με στελέχη συμβουλευτικής

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση, πιστοποιημένος φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Στελέχη Συμβουλευτικής, για την υλοποίηση των δράσεών της στην Πελοπόννησο.Ι. Αντικείμενο:

  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης

ΙΙ. Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ψυχολογίας, κοινωνιολογίας ή κοινωνικής εργασίας 
  • Εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών σε ατομική ή ομαδική συμβουλευτική 
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) 
  • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
  • Αναλυτική και συνθετική ικανότητα, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας, ικανότητα ομαδικής εργασίας με σαφή προσανατολισμό στα αποτελέσματα, επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητες παρουσίασης (presentation skills), διαπραγματεύσεων και επίλυσης προβλημάτων

ΙΙΙ. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα ως πρόσθετα προσόντα τα ακόλουθα:

  • Εμπειρία 2 ετών στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
  • Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
  • Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά

 Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές και άριστες συνθήκες απασχόλησης σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Η συμμετοχή στο Μητρώο Συμβούλων της Διάστασης δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη συγκεκριμένου έργου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Στοιχεία επικοινωνίας Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο rg.is1716515691atsai1716515691dogn@1716515691ofni1716515691  με θέμα: Στελέχη Συμβουλευτικής / Πελοπόννησος