Κοινωνικές Συμπράξεις Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Πράξεις «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» για τις  Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ και ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, υλοποιούνται από Κοινωνικές Συμπράξεις με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στόχος του έργου  «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων σε ωφελούμενους  του ΤΕΒΑ 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», είναι σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ενημέρωση και ενεργοποίηση των ωφελουμένων, η διάγνωση και ομαδοποίηση των αναγκών τους, η διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων, η οργάνωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, η υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Κοινωνικών Συμπράξεων και των εταίρων τους με έμφαση στους Δήμους για τη  διασύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την  ολιστική προσέγγιση των αναγκών των ωφελουμένων .

Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ» ως Φορέας υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων, στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων Κοινωνικής φροντίδας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω των ενεργειών  που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Και ειδικότερα:

 • Στη στήριξη και ενδυνάμωση των ωφελουμένων για τη διαμόρφωση & υλοποίηση του ατομικού πλάνου κοινωνικής ένταξης
 • Στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων για τη διαχείριση του βίου τους.
 • Στην στήριξη και ενδυνάμωση των ωφελουμένων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία  που απαιτείται κατά περίπτωση.
 • Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που βοηθούν τα μέλη στην καλύτερη διαχείριση της ζωής τους γενικότερα.
 • Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.
 • Στη κινητοποίηση και ενδυνάμωση, ώστε να χαράξουν ρεαλιστικούς και βιώσιμους προσωπικούς στόχους, όπως εκπαίδευσης και απασχόλησης.
 • Στην εκπαίδευση των ωφελουμένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και τη διασύνδεση τους με δομές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Στην υποστήριξη των ωφελουμένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης και την αποτελεσματική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
 • Στην ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών.
 • Στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των παιδιών και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους μέσω κατάλληλων ομαδικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων.
 • Στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και της πρόληψης στην αγωγή υγείας
 • Στην βελτίωση και διεύρυνση των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, μέσω της εξατομικευμένης διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων.