ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΔΑ

Το έργο «Συνοδευτικά Μέτρα και Υπηρεσίες της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών – ΑΣΔΑ για τα έτη 2018-2019» υποστηρίζει 13.170 ωφελούμενους και τις οικογένειες τους,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD. Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν:

  • Τη διανομή προϊόντων Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που προμηθεύεται για το σύνολο της χώρας η αρμόδια Εθνική Αρχή του ΤΕΒΑ
  • Την οργάνωση της προμήθειας και διανομής στους ωφελούμενους  του προγράμματος βασικών καταναλωτικών αγαθών
  • Την καταγραφή των αναγκών των ωφελουμένων και την πληροφόρηση τους για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης, υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης, εκπαίδευσης και απασχόλησης
  • Την παροχή Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Ως Συνοδευτικά Μέτρα στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με στόχο την εξατομικευμένη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που επηρεάζουν τους ωφελούμενους, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα περιλαμβάνουν δέσμη ενεργειών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.