ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι Πράξεις «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» για τις  Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ και ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, υλοποιούνται από Κοινωνικές Συμπράξεις με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στόχος του έργου  «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων σε ωφελούμενους  του ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», είναι σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ενημέρωση και ενεργοποίηση των ωφελουμένων, η διάγνωση και ομαδοποίηση των αναγκών τους, η διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων, η οργάνωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, η τεκμηρίωση των ενεργειών υλοποίησης και η υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Κοινωνικών Συμπράξεων και των εταίρων τους με έμφαση στους Δήμους για τη  διασύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την  ολιστική προσέγγιση των αναγκών των ωφελουμένων .

Μέσω της υλοποίησης της Δέσμης Συνοδευτικών Μέτρων που έχει αναλάβει η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ»  αναμένεται η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων Κοινωνικής φροντίδας, ενδυνάμωσης και ένταξης στην Πελοπόννησο και ειδικότερα:

•             Η στήριξη και ενδυνάμωση των ωφελουμένων για τη διαμόρφωση & υλοποίηση του ατομικού πλάνου κοινωνικής ένταξης

•             Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων για τη διαχείριση του βίου τους

•             Η ανάπτυξη των  αναγκαίων κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων που είναι κρίσιμες για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη

•             Η εκπαίδευση των ωφελουμένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και τη διασύνδεση τους με δομές και παρεχόμενες υπηρεσίες 

•             Η υποστήριξη των ωφελουμένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης και την αποτελεσματική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού

•             Η ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών

•             Η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των παιδιών και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους μέσω κατάλληλων ομαδικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων

•             Η προώθηση της υγιεινής διατροφής και της πρόληψης στην αγωγή υγείας

•             Η βελτίωση και διεύρυνση των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, μέσω της εξατομικευμένης διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων