Η Ταυτότητά μας

Με στόχο τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμμετοχής, δράσης και αλληλεγγύης, το 2008 ιδρύσαμε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας»  για τη διαμόρφωση όρων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη συνύφανση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η εταιρεία μας εστιάζει τοπικά, αλλά και δικτυακά με συνέργειες και ανταλλαγή εμπειριών, στη δημιουργία ενός κύκλου αλληλεγγύης και ευθύνης.

Συμμαχούμε με τις ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας, της πολιτικής και της επιστήμης, που συμβαδίζει με τα συλλογικά μας όνειρα. 

Μέσα από τη συνεργασία με τοπικούς φορείς κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις & ομάδες πολιτών, αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες για:

Ετήσιοι Απολογισμοί

Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων και την προώθηση πολιτικών για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αποτυπώνεται και στους Απολογισμούς της εταιρίας.